Tájékoztató a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel tartozásainak csökkentéséről

Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi Járási Hivatala:

 

  1. január 1. napján hatályba lépett a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI.14.) Korm. rendelet.

A harmadik vagy további gyermek születésére tekintettel a rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatás (a továbbiakban: támogatás) vehető igénybe a Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot (a továbbiakban: lakás) terhelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében.

A támogatás összege a harmadik és minden egyes további gyermek esetén 1 millió forint. A támogatás elsősorban az igénylő jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható fel, amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékai – ide nem értve a késedelmi kamatot − csökkentésére használható fel.

A támogatás iránti kérelem a lakáscélú jelzáloghitellel érintett lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalánál, Pest megye és a főváros területén fekvő lakáscélú jelzáloghitellel érintett lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi Hivatalánál (továbbiakban: járási hivatal) és a kormányablaknál is benyújtható.

A támogatásra való jogosultság feltételeit igazoló dokumentumok hiánytalan meglétét a járási hivatal, illetve – ha a kérelmet a kormányablaknál nyújtották be – a kormányablak ellenőrzi. A kormányablak a kérelmet mellékleteivel együtt a benyújtást követő napon továbbítja a járási hivatalnak. A járási hivatal vagy – ha a kérelmet a kormányablaknál nyújtották be – a kormányablak a kérelem benyújtásáról és a becsatolt dokumentumokról igazolást ad az igénylőnek.

Az igénylő a következő feltételek teljesítése esetén jogosult a támogatásra:

a) az igénylő büntetőjogi felelősségét a bíróság az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet] 1. melléklete szerinti bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen

aa) nem állapította meg, vagy

ab) megállapította, de a támogatás igénylésének időpontjában az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült,

b) az igénylőnek az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása, és

c) az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratban tudomásul veszi, hogy a más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek a támogatás igénylésénél nem vehető figyelembe.

Teljes körű tájékoztatás: a www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas oldalon és a kormányablakokban.

 

                                                                                              Détárné Molnár Andrea sk.

                                                                                                        hivatalvezető

5520 Szeghalom, Nagy Miklós utca 4., Pf.: 61.

Telefon: (+36 66) 470-041
E-mail: szeghalom.jaras@bekes.gov.hu

Honlap: www.bekeskh.hu

Szerző: lezo